0 0,00 €

Reklamačný poriadok

Chicory s.r.o., Hronská 30/36, 966 21 Lovča, IČO: 51 259 753, DIČ: 2120644856, IČ DPH: SK2120644856, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 33253/S, e-mail: info@cakankovysirup.sk vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov (ďalej ako „kupujúci“) v súvislosti s kúpou tovaru v internetovom obchode www.cakankovysirup.sk (ďalej ako „predávajúci“).

 

VŠEOBECNÁ ČASŤ

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.
 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. Kupujúci na vypísanie môže využiť aj formulár umiestnený na internetovej stránke predávajúceho a zároveň aj na konci tohto poriadku. 
 3. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:
 • označenie čísla objednávky
 • označenie predávajúceho
 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy
 • dôvod reklamácie
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 • dátum a podpis kupujúceho.
 1. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby, s výnimkami stanovenými zákonom.
 2. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
 4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
 6. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu, ak ju poskytne.

REKLAMÁCIA POTRAVÍN

Článok I.

Zodpovednosť za vady

 1. Potraviny sú vadné, ak nezodpovedajú svojej kvalite, t.j. ak je preukázateľné narušenie kvalitatívnych vlastností potraviny, maximálne do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.
 2. Pri predaji potravín zodpovedá predávajúci za vady, ktoré majú predávané potraviny:
 • pri ich prevzatí kupujúcim
 • po ich prevzatí kupujúcim, maximálne do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.
 1. Predávajúci nezodpovedá za vady potravín ak:
 • došlo k zmene ich kvality v dôsledku nesprávneho skladovania
 • ak sa vady reklamujú po uplynutí dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti.

Článok II.

Lehoty na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady

 1. Vady potravín, za ktoré predávajúci zodpovedá, je spotrebiteľ povinný reklamovať:
 • bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti
 • pri potravinách, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň, ktorý nasleduje po ich kúpe.
 1. Ak kupujúci nedodrží lehoty uvedené v bode 1. tohto článku, jeho práva zo zodpovednosti za vady zaniknú.
 2. Nesprávne vydanú hotovosť je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe, t.j. ešte pred odchodom z pokladničnej zóny.

Článok III.

Spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady

 1. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť včas v zmysle článku II. tohto reklamačného poriadku s tým, že ich môže uplatniť v sídle predávajúceho.
 2. Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný:
 • predložiť potravinu, ktorú považuje za vadnú
 • predložiť doklad o nákupe preukazujúci, že vadná potravina bola zakúpená u predávajúceho
 • popísať vadu potraviny
 • vybrať si niektorú z možností vybavenia reklamácie uvedenej v čl. IV. bode 1 tohto reklamačného poriadku.

Článok IV.

Nároky kupujúceho a vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci má nárok na:
 • výmenu potraviny
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny za vrátenú vadnú potravinu
 • primeranú zľavu z ceny, ak potravina má také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa potravina mohla užiť. Po takomto vybavení reklamácie predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola znížená cena.
 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle bodu 1 tohto článku uplatňuje, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Ak je reklamácia dôvodná vybaví reklamáciu čo najskôr.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@cakankovysirup.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.2.2018.

 


 

Reklamačný formulár

 

Adresa: Chicory s.r.o., Hronská 30/36, 966 21 Lovča, info@cakankovysirup.sk

 

Údaje o zákazníkovi

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Druh tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo faktúry:

Reklamujem/popis závady:

 

 

Kupujúci vyplnením a doručením/prípadne emailovým odoslaním  tohto reklamačného formulára na prevádzkareň predajcu spolu s reklamovaným tovarom prehlasuje, že bol poučený o svojich právach podľa § 18 ods. 4 č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vznení neskorších predpisov, a to prečítaním si Záručných a reklamačných podmienok (reklamačného poriadku) na stránke predávajúceho.

 

Podpis zákazníka:


Vyjadrenie pracovníka (osoby poverenej vybavovať reklamácie) k reklamácii:

 

 

Tovar doručený na reklamáciu (dátum uplatnenia reklamácie):

(po prijatí tovaru na reklamáciu na horeuvedenej adrese, bude zákazníkovi zaslaná informácia o prijatí reklamácie spolu s vyjadrením k reklamácií prostredníctvom e-mailu)

 

 

Podpis zákazníka                                                                                            Dátum a podpis pracovníka
                                                                                                                 (osoby poverenej vybavovať reklamácie)

 

Odborné posúdenie reklamovaného výrobku:

 

 

Konečné riešenie reklamácie:

 

 

 

Dátum ukončenie reklamácie:                                                                                                                Podpis pracovníka

 

 

Dátum odoslania reklamovaného tovaru:                        

Top